Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Kαταγγελία οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για την παραλία της Ν. Ηράκλειας που μεταβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ

28 Ιουνίου 2014 στις 11:23 π.μ.


ΠΡΟΣ:
1. Δήμος Νέας Προποντίδας Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
Μεγ. Αλεξάνδρου 26, 63200 Νέα Μουδανιά (φαξ 2373026531 & 2373025464)
2. ΠΚΜ Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής Διοικητήριο, 63100 Πολύγυρος (φαξ:2371351208)
3. ΑΔΜ‐Θ Δ/νση Δασών Χαλκιδικής Δασικό Κτίριο Πολυγύρου, 63100 Πολύγυρος (φαξ 2371021419)
4. Δασαρχείο Πολυγύρου Δασικό Κτίριο Πολυγύρου, 63100 Πολύγυρος (φαξ 2371023979)
5. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Β. Ελλάδος & Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης Αδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (φαξ 2310483247)
6. Υπουργείο Οικονομικών ‐ Κτηματική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης Κωνσταντινουπόλεως 5, 63100 Πολύγυρος (φαξ 2371022490)
7. 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πολυτεχνείου 12 Πολύγυρος, 63100 Χαλκιδική (φαξ 2310251892)
8. ΥΠΕΚΑ Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36, 11526 Αθήνα (φαξ 2106918487)
9. ΥΠΕΚΑ Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα (φαξ 2106447008)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΑΔΜ‐Θ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (φαξ 2310424810)
2.Α.Τ. Νέας Καλλικράτειας (φαξ 2399020058).
3.Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου (φαξ 2371029220)
4.Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Β. Ελλάδος (φαξ 2310483247)
5.ΥΠΕΚΑ Γραφείο Υπουργού, Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα (φαξ 2106447608)
Θεσσαλονίκη, 26/06/2014
Αρ. Πρωτ. 83/2014

ΘΕΜΑ: Καταγγελία περιβαλλοντικών οργανώσεων σχετικά με τα υπαριθμ. 258 & 305 τεμάχια παλαιού αιγιαλού και την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας έμπροσθεν αυτών στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία , Δράση Για την Άγρια Ζωή, Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης και ο τοπικός Σύλλογος «Καλλιθέα» (Ν.Ηράκλειας) καταγγέλλουν τις εργασίες που πραγματοποιούνται στα υπ’αριθμ. 258 & 305 τεμάχια παλαιού αιγιαλού καθώς και έμπροσθεν αυτών στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας. Συγκεκριμένα:


Α) παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν των 258 & 305 τεμαχίων στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας
Έχοντας υπόψη τα
‐ Ν. 2971/19‐12‐01 (ΦΕΚ285Α/2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
‐ αριθ. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/14 (ΦΕΚ328Β/2014) «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ10Β/0004110/ΕΞ2014/2749/14 (ΦΕΚ1376Β/2014) & αριθ. Δ10Β/0005802/ΕΞ2014/3642/14 (ΦΕΚ1477Β/2014)

καθώς και τις
‐ αριθ. 199/2014/18‐06‐2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Προποντίδας (ΑΔΑ: 7ΗΓΚΩΚΤ‐ΛΧ8) σχετικά με την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας
‐ αριθ. 17534/06‐06‐2014 Περίληψης Διακήρυξης Εκμίσθωσης νέων τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Νέας Προποντίδας (ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΚΤ‐Α10)

με τα ηλεκτρονικά τους αρχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Προποντίδας (www.nea‐propontida.gr), δεν περιλαμβάνεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση έμπροσθεν των τεμαχίων 258 & 305 όπου την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 είχαν ήδη τοποθετηθεί 363 (33 x 11) κορμοί / στήλοι – βάσεις για ξύλινες ομπρέλες (φωτο 1,2) καλύπτοντας συνολική έκταση μεγαλύτερη από 500τ.μ. Άλλωστε, στην περιοχή «Σαχάρα» οι παραχωρήσεις απλής χρήσης έχουν πλέον «εξαντλήσει» κάθε χώρο ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία δημιουργώντας μια κατάσταση «ασφυξίας» για τους κατοίκους της περιοχής (ήδη έχουν εγκατασταθεί 5 beach – bars στο τμήμα της παραλίας από θέση «Μύτη» έως θέση «Σαχάρα» (πλησίον οικ. Ν. Ηράκλειας)).


Β) όροι δόμησης των 258 & 305 τεμαχίων στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας
Έχοντας υπόψη τα
‐ Αριθμ. 1083423/5951/Β0010/98 (ΦΕΚ593Δ/1998) «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση “Δ1α” του αγροκτήματος Ν. Καλλικράτειας και Ν. Καλλικράτειας»
‐ Αριθμ. 1043282/4264/Β0010/99 (ΦΕΚ388Δ/1999) «Καθορισμός των ορίων του Αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση “Η2” του Αγροκτήματος Ν. Ηράκλεια του Δήμου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής»

καθώς και

‐ Αριθμ. απόφ. 243/13 (ΦΕΚ2883Β/2013) «Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 224/5.11.2012 (Β΄ 3006) απόφασης ΔΕΑΑ.» σύμφωνα με την οποία Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με των επαυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων τα 258 & 305 τεμάχια γης αγροκτήματος Ν. Ηράκλειας – Ν. Καλλικράτειας
‐ το έντυπο «Τεχνικά_Στοιχεία» και συγκεκριμένα την παράγραφο «Πολεοδομικό Καθεστώς» των ακινήτων 258 & 305 στον ιστότοπο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. (https://www.epublicrealestate.gr/epre‐cont/uploads/properties/93257‐109577/el_Technical_Data.pdf) σύμφωνα με το οποίο αυτά ανήκουν στη ΖΟΕ 3 σύμφωνα με το από 16.8.1988 Π.Δ/τος «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένου του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Ν. Καλλικράτειας και Ν. Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)» (ΦΕΚ700Δ/1988).

Η ΖΟΕ στην εν θέματι περιοχή καθορίστηκε το 1988 ενώ τα τεμάχια 258 & 305 οριοθετήθηκαν παλαιοί αιγιαλοί από την αρμόδια υπηρεσία τα έτη 1998 και 1999, δηλαδή πολύ μεταγενέστερα.
Η ΖΟΕ 3 έχει τροποποιηθεί και αφαιρεθεί από τα μετέπειτα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) σύμφωνα με την αριθμ. 4427/920/8.2.1995 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων «΄Εγκριση σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) μέσα σε εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) των Κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Νέας Καλλικράτειας, Νέων Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)» (Δ΄ 117), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 32527/6707/5.11.1997 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων «Τροποποίηση ορίων, μέσου συντελεστή δόμησης και ποσοστού κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Σχεδίου Ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) του δήμου Καλλικράτειας και των κοινοτήτων Αγ. Παύλου και Νέων Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)» (Δ΄ 1015) και τις Αριθμ. 11448/03 (ΦΕΚ Δ 411/2003) «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Ηράκλειας 2 του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής) και του οικισμού Ν. Ηράκλειας του ιδίου ως άνω δήμου» και αριθμ. 11441/03 (ΦΕΚ Δ 427/2003) «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Ηράκλειας 1 (1.1. και 1.2) του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής) και του οικισμού Ν. Ηράκλειας του ιδίου ως άνω Δήμου».
Οι ΖΟΕ, σύμφωνα με το ν. 2242/1994, εξειδικεύονται με τα ΣΧΑΠ (Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας) και τις πολεοδομικές μελέτες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 2242/94 (ΦΕΚ162Α/1994) «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», Άρθρο 1. παρ. 3 Για την πολεοδόμηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας απαιτούνται:
α) η εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) για τον καθορισμό των επιθυμητών προγραμματικών μεγεθών ανάπτυξης της κάθε περιοχής, μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο,.
β) η εκπόνηση και έγκριση της οικείας πολεοδομικής μελέτης για την εξειδίκευση των γενικών αρχών και ρυθμίσεων του ΣΧΑΠ και για τον καθορισμό των κοινόχρηστων
κοινωφελών και δομήσιμων χώρων, καθώς και των κατάλληλων για τον προορισμό του οικισμού όρων και περιορισμών δόμησης, πράξεις που για την περιοχή ΖΟΕ 3 ουδέποτε εφαρμόστηκαν.
Επίσης, σύμφωνα με τα τοπογραφικά που συνοδεύουν τις αποφάσεις ορισμού παλαιού αιγιαλού τα τεμάχια 258 & 305 δεν είναι όμορα (σημείο 19’’ του τεμαχίου 305 απέχει κάποια μέτρα από το σημείο 1’’ του 258). Τέλος, το 305 τεμάχιο διαρρέει ρέμα, το ρέμα ‘Κουρτόρεμα΄, το οποίο και αποτυπώνεται σε όλους τους χάρτες της περιοχής καθώς και στον 1:50.000 χάρτη ΓΥΣ (φύλλο «Βασιλικά») (βλ. συνημμένα).

Γ) άδεια δόμησης / έγκριση δόμησης των 258 & 305 τεμαχίων στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας
Η υπ.αριθμ 1972/22‐5‐2014 η οποία έχει αναρτηθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μάλιστα με δυο διαφορετικούς αριθμούς ΑΔΑ (;), την ΒΙΙ6ΩΚΤ‐Ι10 και την ΒΙΙΨΩΚΤ‐ΧΟΨ Άδεια Δόμησης / Έγκριση Δόμησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέας Προποντίδας, δεν περιλαμβάνει τα όσα ρητά αναφέρονται στο Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249Α/2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και στις κείμενες διατάξεις όπως i) το απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ δεν αποτελεί τοπογραφικό διάγραμμα (και δεν το υποκαθιστά) και επιπρόσθετα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας ούτε στο τοπογραφικό ούτε στον πίνακα με τις εγκρίσεις. Επίσης απουσιάζει η γνωμοδότηση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Επίσης, σύμφωνα με τα τοπογραφικά που συνοδεύουν τις αποφάσεις ορισμού παλαιού αιγιαλού τα τεμάχια 258 & 305 δεν είναι όμορα (σημείο 19’’ του τεμαχίου 305 απέχει κάποια μέτρα από το σημείο 1’’ του 258). Τέλος, το 305 τεμάχιο διαρρέει ρέμα, το ρέμα ‘Κουρτόρεμα΄, το οποίο και αποτυπώνεται σε όλους τους χάρτες της περιοχής καθώς και στον 1:50.000 χάρτη ΓΥΣ «Βασιλικά». Άρα το εμβαδόν του οικοπέδου όπως αυτό αποτυπώνεται στις οικοδομικές άδειες δεν είναι 44.068 τ.μ. ενώ επίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί οριοθέτηση του ρέματος. Επιπρόσθετα την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014,
κατά τη διάρκεια αυτοψίας, διαπιστώθηκε ότι το ρέμα «Κουρτότεμα» μπαζωνόταν με χωματουργικές εργασίες από τον ιδιώτη (φωτο 3,4).


Δ) Πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων των 258 & 305 τεμαχίων στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας
Η υπ.αριθμ 1972/22‐5‐2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΩΚΤ‐Ι10) Άδεια Δόμησης / Έγκριση Δόμησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέας Προποντίδας αναφέρει ως εγκρίσεις της Δασικής Υπηρεσίας τις με αριθμ. έγκρισης 6991/13 & 16093/13.
Η αριθμ. 6991/13 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης Δασαρχείου Πολυγύρου (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡ1Υ‐06Ο) αφορά χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 37.691,67 τ.μ. &
Η αριθμ. 16093/13 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης Δασαρχείου Πολυγύρου (ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ1Υ‐ΚΔΛ) αφορά χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 6.395,13 τ.μ.
Σε καμία δεν γίνεται σαφής αναφορά στα με αρίθμ. 258 & 305 τεμάχια γης (παλαιός αιγιαλός) τα οποία και μεταβιβάστηκαν στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» σύμφωνα με την Αριθμ. απόφ. 243/13 (ΦΕΚ2883Β/2013) «Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 224/5.11.2012 (Β΄ 3006) απόφασης ΔΕΑΑ».
Επίσης η αριθμ. 6991/13 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης Δασαρχείου Πολυγύρου αναφέρει στα έχοντας υπόψη ότι ‘Η ανωτέρω έκταση που αποτελεί μέρος των με αριθ. 2347 και 2636 τεμαχίων αγροκτήματος Ν. Καλλικράτειας, Συμπληρωματικής Διανομής, έτους 1967’ δημιουργώντας έτσι εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσον πράγματι αυτές οι Πράξεις Χαρακτηρισμού αφορούν τα 258 & 305 τεμάχια στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Ε) Βιοποικιλότητα
Σύμφωνα με το Ν. 3937/11 (ΦΕΚ60Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» ‐ Κεφάλαιο Δ ‘ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ’ ‐ Άρθρο 13 ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου’ – παρ. 4α οι αμμοθίνες χαρακτηρίζονται οικολογικά ευαίσθητες περιοχές στις οποίες απαγορεύονται τα μηχανοκίνητα μέσα, πόσο μάλλον να καταστρέφονται – ξεριζώνονται ολοσχερώς όπως έχει ήδη συμβεί στα τεμάχια 258 & 305 στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας από τα κατασκευαστικά έργα του ιδιώτη.

Καθόσον η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο ιδιώτης στο κοινόχρηστο χώρο του οποίου την κατοχή εξασφάλισε, πρέπει να εξυπηρετεί και να μην αναιρεί την κοινή χρήση, στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης και της ορθής διοικητικής πρακτικής, ζητούμε:
1) Από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Χαλκιδικής και το Δήμο Νέας Προποντίδας την τήρηση των όσων αναφέρονται στο σημείο (Α),
1) Από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Χαλκιδικής καιτο Δήμο Νέας Προποντίδας την τήρηση των όσων αναφέρονται στο σημείο (Α), δηλαδή την άδεια παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.
2) Από το Δήμο Νέας Προποντίδας,τη Γεν.Δ/νση Πολεοδομίας/ΥΠΕΚΑ καιτην Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Δόμησης απαντήσεις– διευκρινίσεις για τους όρους δόμησηςτων με αριθμ. 258 & 305 στη Νέα Ηράκλειατης Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας σε συνέχεια των όσωναναφέρονται στο σημείο (Β).
3) Από το Δήμο Νέας Προποντίδας καιτην Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Δόμησης την επανεξέταση της άδειας δόμησης / έγκρισης δόμησης σε συνέχεια των όσων αναφέρονταιστο σημείο (Γ) και από την 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τη σχετική γνωμοδότηση της. Ζητείται επίσης η διακοπή εργασιών εως ότου διευθετηθούν τα ανωτέρω ζητήματα.
4) Από τη Δ/νση Δασών Χαλκιδικής καιτο Δασαρχείο Πολυγύρου απάντηση στο ερώτημα κατά πόσον οι αποφάσεις χαρακτηρισμού που αναφέρονται στο σημείο (Δ) αφορούν πράγματι με αριθμ.258 & 305 στη Νέα Ηράκλεια της Δ.Ε.Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τα με αριθμ. 2347 και 2636 τεμαχίων αγροκτήματος Ν. Καλλικράτειας, Συμπληρωματικής Διανομής, έτους 1967 εντός τεμαχίου παλαιού αιγιαλού.
5) Από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑκαι το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής /ΠΚΜσχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 13, παρ. 4 τουν.3937/11 για τις περιπτώσεις εκείνες που η καταστροφή των αμμοθινών είναι οριστική.

Συνημμένα
o ΈκθεσηΑξιολόγησης Παράκτιων ΟικοσυστημάτωνΝ. Ηράκλειας
o Φωτογραφικό υλικό
o Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:50.000 (φύλλο «Βασιλικά»)

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις:
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...